Sr. Rodrigo Cabedo

Membre del Comitè Permanent de la Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del Col•legi d’Economistes de Catalunya
Rodrigo Cabedo

Sr. Rodrigo Cabedo

Membre del Comitè Permanent de la Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del Col•legi d’Economistes de Catalunya

Biography

Ocupació actual: Miembro del Consejo Directivo del REFOR del Consejo General de Economistas.

Desarrolla su actividad profesional como Economista-Auditor y Administrador Concursal.

Formació: MBA por la UPC y la UCJC de Madrid, Abogado y Economista, Auditor (ROAC 17017)

La finalitat de la directiva és la reducció dels obstacles més importants a la lliure circulació de capitals derivats de les diferències entre els estats membres en matèria de marcs d’insolvència i de reestructuració per millorar, a la UE, la cultura del rescat, basada en el principi de la segona oportunitat. Les noves normes també tenen l’objectiu de reduir la quantitat de préstecs no productius en els balanços financers dels bancs i evitar l’acumulació d’aquests préstecs en un futur. En aquest intent, la proposta pretén establir un equilibri adequat entre els interessos del deutor i també els dels creditors.

Seran Administradors Concursals aquells anomenats per una autoritat judicial o administrativa en procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes.

La directiva no serà aplicable a les persones físiques que no tinguin la consideració d’empresari. Tot i així, els estats membres podran ampliar l’aplicació dels procediments d’exoneració de deutes també per a les persones físiques insolvents que no siguin empresaris.

En aquesta directiva s’estableixen diversos supòsits en els quals la intervenció de l’economista serà necessària. Entre aquestes funcions destaquem per la seva importàncies les següents:

Alerta preventiva i accés a la informació: per ajudar als deutors a detectar les circumstàncies que poden provocar una insolvència i advertir-los de la necessitat d’actuar ràpidament.

Marcs de reestructuració preventiva: els deutors tindran accés a un marc de reestructuració preventiva que els permeti reestructurar, amb la fi d’evitar la insolvència i garantir la seva viabilitat, protegint així l’ocupació i l’activitat empresarial. Aquests marcs podran estar disponibles a petició dels creditors i dels representats dels treballadors.

Major facilitat de les negociacions sobre els plans de reestructuració preventiva: amb el nomenament, en determinats casos, d’un administrador en matèria de reestructuració que ajudi a elaborar el pla.

Plans de reestructuració: La directiva preveu una sèrie d’elements que han de formar part del pla, entre ells, una descripció de la situació econòmica, menció de les parts afectades i les seves categories o les condicions dels plans.

Suspensió de les execucions singulars: Els deutors podran gaudir d’una suspensió de les execucions singulars per afavorir les negociacions d’un pla de reestructuració en un marc de reestructuració preventiva. La duració inicial màxima d’una suspensió d’execucions singulars no superarà quatre mesos però es podrà ampliar, en el seu cas, fins a dotze mesos.

Exoneració de deutes i termini de condonació de deutes: Els empresaris endeutats tindran accés com a mínim a un procediment, sempre i quan compleixi les condicions establertes, aconseguirán la plena exoneració de deutes en un termini no superior a tres anys, facilitant-ne la segona oportunitat.

Contribució a la reducció de crèdits fallits: La nova directiva pretén contribuir a la reducció dels crèdits fallits amb els mecanismes de la detecció preventiva de la insolvència i la reestructuració dels deutors.

La transposició de la directiva es podrà realitzar en el termini de dos anys des de la seva publicació, podent els països sol·licitar un termini addicional d’un any.

També es comentaran en aquesta sessió les novetats i l’estat de tramitació del text refós de la Llei Concursal.

All session by Sr. Rodrigo Cabedo