Santiago Pagès

economista i president del Grup de Treball de Retail del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Santiago Pagès

economista i president del Grup de Treball de Retail del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Biography

Biografia: Santiago Pagès i Martí 10-04- 1941. Economista per la Universitat de Barcelona 1965 , es President del Grup de treball de Retail del Col·legi d’economistes de Catalunya. En la seva llarga trajectòria professional ha estat Cap dels serveis de comerç de la Generalitat pre-autonòmica, Director de l’àrea de Promoció Empresarial , Comerç i Turisme de la Cambra de Comerç de Barcelona, Gerent del Programa d’Assistència tècnica al comerç del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i Director de Comerç de Turisme de Barcelona. Es fundador i creador de la Fundació Barcelona Promoció i de Comertia-Asociació catalana de l’empresa familiar del Retail -. Actualment forma part del Consell assessor de comerç de la Generalitat i del Comitè executiu del CCAM. Te una llarga trajectòria com a docent, tant a la Cambra com a ESADE i també en jornades , Congressos i seminaris. Va ser el redactor de la ponència de Comerç del Catalunya demà (1997-1998) i (2003-2004)

El Retail, sector de sectors, fortament implicat en les activitats econòmiques urbanes que estan en contacte directe amb el consumidor final, s’enfronta a nous reptes com el de la digitalització, tant interna com externa. Així, per una banda, les empreses milloren la seva productivitat i competivitat amb la introducció de las noves tecnologies i d’altra, en relació al client – consumidor, les noves tecnologies li permeten millorar la seva informació i per tant la seva capacitat de decisió es fa mes segura.

Per altra banda el món es global i divers i la diversitat es fa extensible a les empreses i als clients, cosa que comporta respondre a les necessitats de nous perfils de població, nous segments de mercat, nous nínxols, noves cultures, noves ètnies, noves estructures familiars i nivells de renda i actituds de consumidores i consumidors heterogenis i complexos diverses.

A més, sorgeix la nova economia, l’economia compartida, el consum col·laboratiu, les plataformes d’intermediació que enllacen oferta i demanda i generen competència, per uns deslleial i per altres necessària.

L’administració ha d’intervenir per posar ordre i per evitar el possible frau fiscal que es pot produir en el mercat. Analitzarem aquets canvis i intentarem donar solucions.

La sessió es desenvoluparà en tres blocs. Per una banda analitzarem la digitalització, per altra la diversitat i en tercer lloc l’economia col·laborativa. Les ponències aniran a càrrec del Sr. Genís Roca, President de Roca Salvatella, la Sra. Maravillas Rojo, Presidenta de la Cooperativa ABACUS i i la Sra. Gemma Domenech, Assessora en Regulació i Polítiques Públiques de les TIC en la Generalitat de Catalunya. Introduirà la sessió el Sr. Santiago Pagés, President –coordinador del Grup de Retail del Col·legi d’Economistes i l’acompanyarà la Sra. Montserrat Segarra, Coordinadora del Grup de Treball d’Economia de la Igualtat i de la Diversitat

All session by Santiago Pagès