Sr. Jordi-Andreu Solé

Cap d’equip d’Inspecció de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT a Catalunya

Sr. Jordi-Andreu Solé

Cap d’equip d’Inspecció de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT a Catalunya

Biography

Ocupació actual: Cap d’Equip Regional d’Inspecció Financera i Tributària de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT a Catalunya. President de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca)
Anteriors ocupacions:
 • Escriptor o coordinador de 4 llibres en temes de duanes i tributació, i més d’una cinquantena d’articles de revista.
 • Professor associat o col·laborador en les Universitats de Barcelona, Santiago de Compostela, Oviedo, Rovira i Virgili de Tarragona, y la de Rosario (Argentina).
Formació:
 • Llicenciat en dret per la UB i postgrau en matèries fiscals i financeres per la meteixa Universitat
 • “Expert” acreditat de l’Organització Mundial de Duanes, en els programes Columbus i Mercator i del programa “Phare” de la Unió Europea”.

Principals idees que s’exposaran:

 • Els efectes del Brexit no es sabran amb certesa, fins que se sàpiga la data exacta de sortida, i la forma en que es produirà.
 • En cas de Brexit amb acord, les conseqüències seran les que s’estableixin a l’acord. Per tenir una idea de quines seran ens podem guiar pel text de l’acord de febrer d’enguany.
 • En cas de Brexit sense acord, el Regne Unit serà tractat com a tercer país a tots els efectes i sense període transitori. Això suposarà que les operacions relacionades amb aquest país seran considerades de comerç exterior des del primer dia, el que comportarà formalitats i deutes duaners, canvi en el tractament en l’IVA i en els Impostos Especials, i també en els tributs directes.
 • Ara bé, encara que no hi hagi un acord global, és possible i probable que tant la Unió com el Regne Unit aprovin de forma unilateral, normes que facin la transició a la situació final més suau i amb un període transitori d’una certa durada.
 • En tot cas, convé que les empreses més relacionades amb Gran Bretanya coneguin les conseqüències del Brexit dur, i s’hi vagin preparant, per si de cas.

Sinopsi de la intervenció:

El Brexit, sens cap mena de dubte, suposarà un impacte rellevant, tant per les economies a nivell agregat, com per a les empreses del països de la Unió europea. Tanmateix, l’impacte més gran serà pels mateixos britànics, doncs mentre més del 70 per cent del seu comerç és amb la Unió, des de la nostra vessant, la importància del comerç amb el Regne Unit és variable, en funció del país, però en cap cas arriba a percentatges tant alts (p.e., en el cas espanyol, és inferior al 10%).

Pel que fa a les empreses europees i espanyoles, la incidència del Brexit dependrà, lògicament, del grau d’interrelació que tinguin amb el Regne Unit. En tot cas, però, el grau de trasbals que pot suposar el Brexit depèn d’una dada, que a hores d’ara encara es desconeix. Ens referim a la forma en que els britànics abandonaran la Unió, i també de la data en que ho faran, que de moment sembla fixada pel 31 d’octubre d’enguany, però que vist com avança tot el procés de sortida, encara no es pot descartar totalment un nou ajornament.

És conegut que només hi ha dues formes possibles de que els britànics abandonin Europa: amb un acord negociat i pactat amb la Unió; o de forma abrupta, sense acord, que és el que s’anomena el Brexit dur.

En cas d’acord negociat, les conseqüències del Brexit seran les que es determinin en el propi acord, i per tant, fins que aquest no estigui signat i aprovat, no podem saber amb certesa quines seran. Ens podem fixar en el que diu al respecte l’actual acord, publicat al febrer d’enguany, que dedica la seva Tercera Part (“Disposicions sobre la separació”), a qüestions fiscals i duaneres, com “bens introduïts al mercat”, “règims duaners en curs”, “qüestions pendents en matèria de l’impost sobre el valor afegit i impostos especials”, que són els tres primers títols d’aquesta tercera part.

Però, donat que aquest acord no està, ni estarà mai en vigor, el cert és que, en cas d’un avui improbable nou Tractat de sortida, ningú no sap si aquestes qüestions es regularien en el nou text de la mateixa forma que en el de febrer o si es regularien de forma parcial o totalment diferent.

Tampoc es té certesa de quina seria la situació final, en cas de Brexit sense acord. Està clar que si no es regula res de res per cap de les dues parts, el Regne Unit serà tractat com un tercer país a tots els efectes, i també pel que fa als duaners i tributaris, que és el tema de la nostra ponència. I a més a més, sense cap norma que ho reguli, tampoc hi haurà règim transitori, així que les conseqüències legals que hagi d’haver, començaran a les 00:00 hores del dia en que es produeixi finalment el Brexit. Quedaria per aclarir què passa amb les operacions en marxa, però al no haver-hi norma que les determini, s’hauran d’esbrinar aplicant disposicions i principis generals, és a dir, un caos.

Això suposarà que, des de la data de sortida, s’hauran de tractar les operacions amb el Regne Unit com operacions de comerç exterior, amb tot el que això suposa de:

 • Formalitats duaneres: DUA, identificació del operadors, efectes amb l’OEA, càlcul i pagament de l’aranzel i d’altres possibles drets de duanes, controls paraduaners (de sanitat, agricultura, Soivre i altres), etc.
 • Efectes sobre els viatgers (franquícies en el règim de viatgers, animals de companyia, ús i matriculació de vehicles, compres per internet, etc).
 • Efectes tributaris:
  • A l’IVA, doncs les operacions ja no seran intracomunitàries, sinó de règim exterior.
  • Als impostos especials, doncs a més a més del tractament de les operacions com de règim exterior, ja no es podran declarar i controlar usant el sistema EMCS.
  • I també als impostos directes (Impost sobre Societats, IRPF, Successions, Patrimoni, etc), tot i ser de competència nacional, en la mesura en que, en molts casos, igualen la situació dels residents a Espanya amb la dels residents a la UE, condició que els britànics deixaran de tenir.

Ara bé, creiem que aquesta situació és poc probable que es produeixi, doncs suposaria tractar al Regne Unit com a tercer país de la forma més dura possible. S’ha de tenir en compte que la Unió Europea ha signat tractats comercials, econòmics, tributaris i duaners de tota mena, amb tots els seus socis comercials (Suïssa, Noruega, Canadà, fins i tot amb els Estats Units, etc). Tractats que regulen, faciliten, aclareixen, abarateixen o simplifiquen molts aspectes de les seves relacions econòmiques.

Evidentment, com el Regne Unit ha estat membre de la Unió des de fa gairebé 50 anys, en tot aquest temps no s’ha signat cap Tractat rellevant amb aquest país. Això faria que el tracte que hauria d’aplicar la Unió als britànics, en cas de Brexit sense acord, seria el més dur i sever de tots els imaginables, i sens dubte, el més dur dels que aplica a qualsevol altre país desenvolupat del nostre entorn. Per les declaracions dels líders europeus durant tot aquest procés, sembla que aquests no es la voluntat de la Unió, sinó que des d’Europa, en el futur es vol considerar als britànics com a socis preferents, i fins a cert punt, privilegiats. I també és força probable que el Regne Unit entri a formar part d’Organitzacions internacionals, com l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA), que forma part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), que ja té convingudes i regulades moltes qüestions econòmiques, comercials i fiscals amb la Unió Europea.

En tot cas, amb acord o sense, es de suposar que la Unió adoptarà, per iniciativa pròpia, un conjunt de normatives que, com a mínim, crearan un període transitori perquè els nacionals i les empreses britàniques, puguin anar adaptant-se a la nova situació (normativa d’aterratge). De fet, per quan la data prevista per la retirada era el 29 de març de 2019, la Unió ja havia aprovat més d’una vintena de normes en aquest sentit. I es de pensar, que els britànics faran el mateix per les persones i les empreses europees.

En definitiva, a hores d’ara només sabem amb certesa que el Brexit, si com tot sembla apuntar, finalment es fa efectiu, suposarà un fort impacte a tothom, persones, institucions i empreses que tinguin o vagin a tenir relacions econòmiques o d’altre tipus amb el Regne Unit, però no sabem encara l’abast i el contingut d’aquest impacte i ni tant sols estem segurs de la data.  Per tant, la recomanació és que tothom es prepari per la possibilitat d’un Brexit dur, de tal manera que si, finalment, aquest és l’escenari que s’imposa, es tinguin els deures fets. I si al final impera el seny i s’aconsegueix algun acord que faci el Brexit menys dur per qui l’hagi de sofrir, que ho puguem celebrar tots.

Enllaços d’interès:

All session by Sr. Jordi-Andreu Solé