1. La reforma de la normativa comptable: l’adopció de les NIIF 9 i 15, i la NIC 32

09 Nov 2018
SESSIÓ 1

1. La reforma de la normativa comptable: l’adopció de les NIIF 9 i 15, i la NIC 32

El març de 2017, l’ICAC inicià la modificació del Pla General de Comptabilitat (PGC) i les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NFCAC) i aconseguir l’adequada homogeneïtzació de la normativa comptable espanyola amb les normes internacionals, garantint l’adequada comparabilitat de la informació financera alhora que s’incorporen les millores introduïdes tant per la NIIF 15 per comptabilitzar els ingressos d’acord amb un model únic per al reconeixement i mesurament de les vendes de certs actius no financers, com per la NIIF 9 amb l’objectiu de millorar la imatge fidel sobre la gestió dels instruments financers. Tot i que es preveia la seva entrada en vigor pels exercicis que s’iniciessin a partir de l’un de gener de 2018, finalment la seva aplicació s’ajornarà presumiblement a l’un de gener de 2019.

En aquesta data, també entrarà en vigor la NIIF 16 sobre Arrendaments, tot i que en aquest cas només serà d’aplicació en la confecció dels comptes anuals consolidats. Obligatòriament per a les societats dominants que cotitzin en borsa o per a les societats dominants que tot i no cotitzar en borsa haguessin optat per l’aplicació de les normes internacionals d’informació financera.

Per altre banda, el 25 d’abril de 2017 es va publicar a la pàgina web de l’ICAC la consulta pública prèvia sobre projecte de norma comptable en matèria de presentació d’instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital. Un any més tard s’ha fet públic el Projecte de Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per qual s’aproven els criteris de presentació dels instruments financers (distinció entre passiu i patrimoni net) en sintonia amb la NIC-UE 32 sobre aquesta matèria. També tracta  de les implicacions comptables  de la regulació mercantil de les societats de capital: autocartera, aplicació de resultats, variació de capital, emissió d’obligacions, dissolució i liquidació, i modificacions estructurals.

Enllaços d’intères:

 

President: Sr. Tomás Font, director d’Estratègia i Desenvolupament de Negoci de Wolters Kluwer
Introductor: Sr. Martí Garcia Pons, economista, vicepresident de la Comissió de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya, membre de la Junta Directiva de l’ACCID i del Consell Directiu del Registre d’Experts Comptables de Catalunya
Ponents: Sra. Susana Dabán, sòcia de Mazars Auditores
VEURE CONTINGUT DE LA PRESENTACIÓSra. Gemma Soligó, sòcia d’Auditoria de Grant Thornton
VEURE CONTINGUT DE LA PRESENTACIÓ

Sessió patrocinada per: 

Comentaris i suggeriments